x
x
Camping avec parc aquatique proche de Collioure
  • Tel : (+33) 4 68 81 04 61
  • Cercar
  • x

Avís legal

Publicació del lloc web

Responsable i editor del lloc:

SAS Camping La Sirène amb un capital de 500.000 euros, amb seu social al Camping La Sirène, Route de Taxo 66700 Argelès-sur-Mer
Núm. SIRET: 634 200 695 00019
Reg. Merc.: Perpinyà
Tel.: 33 (0)4 68 81 04 61 - Fax: 33 (0)4 68 81 69 74 - Web: https://www.camping-lasirene.fr

 

Director de publicaciONS:

Vincent Hossard

 

Lloc allotjat per:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Web: http://www.interaview.com

Privacitat

DADES PERSONALS I COOKIES

 

Ens preocupa la protecció de les dades personals i ens comprometem a garantir el màxim nivell de protecció de les vostres dades personals d'acord amb la normativa europea i francesa aplicable en matèria de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

 

Drets d'autor

Utilització de la informació del lloc web i drets d'autor

Només s'autoritza la utilització de tot document procedent del lloc web de la societat Camping La Sirène a títol informatiu per a ús privat. Queda expressament prohibida tota utilització amb altres finalitats.
La societat Càmping La Sirène s'esforça per garantir dins les seves màximes possibilitats l'exactitud i l'actualització de la informació difosa en aquest lloc web, del qual es reserva el dret de corregir, en qualsevol moment i sense preavís, el contingut.
A més, avisa el visitant que li correspon comprovar la informació per altres mitjans, fins i tot contactant la societat.
Per consegüent, la societat Camping La Sirène declina qualsevol responsabilitat: per qualsevol imprecisió, inexactitud o omissió sobre les dades disponibles al lloc web; per qualsevol dany resultant d'una intrusió fraudulenta d'un tercer que hagi comportat la modificació de la informació exposada al lloc web, i, en general, per tots els danys, directes o indirectes, sigui quina en sigui la causa, origen, natura o conseqüència, provocats per l'accés de qualsevol persona al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi, fins i tot com a usuari del lloc web i/o del crèdit atorgat a qualsevol informació procedent directament o indirectament d'aquest darrer.
A més, llevat que s’esmenti el contrari, els drets de propietat intel·lectual dels documents continguts en aquest lloc web i cada un dels elements creats per a aquest lloc web són propietat exclusiva de la societat Camping La Sirène o dels seus proveïdors, que no concedeixen cap llicència ni cap dret excepte el de consultar el lloc web.
Només s'autoritza la reproducció o la utilització de la totalitat o part de tots els documents publicats al lloc web amb finalitats exclusives d'informació per a un ús personal i privat, i queden expressament prohibides qualsevol altra reproducció i utilització de còpies realitzades amb altres finalitats.
Totes les marques esmentades en aquest lloc web pertanyen a les seves empreses respectives.
Tots els productes, logotips i imatges esmentats a les pàgines d'aquest lloc web són propietat de la seva marca respectiva.
Les fotografies que reprodueixen els productes no són contractuals.

Informació de caràcter tècnic

El present lloc web és accessible les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, llevat de cas de força major, dificultats informàtiques, dificultats relacionades amb l'estructura de les xarxes de comunicació o dificultats de caràcter tècnic. Per raons de manteniment, es pot interrompre en qualsevol moment el lloc web.

Aplicació de la Llei francesa

L'incompliment d'aquestes disposicions exposa l'infractor a accions judicials i sancions penals. Aquest document es regeix i s'interpretarà segons el dret francès i és competència exclusiva dels tribunals francesos. Si una de les disposicions d’aquest text és declarada nul·la, invàlida o sense efecte jurídic, totes les altres disposicions seguiran sent aplicables.